Framgångsbloggen

En blogg på vetenskaplig grund om vilka faktorer som ligger bakom att vi lyckas i livet.

 

Vilken ledarskapsmodell är bäst?

3 jul 2021

Är du intresserad av ledarskap? Vill du veta vilken av alla teorier och modeller som är mest tillförlitlig? I detta inlägg ska du få svar men det är värt att nämna redan från början att det inte finns några enkla svar. Det förklaras av att ledarskap ser så olika ut beroende på i vilken typ av verksamhet de förekommer. Kan man t.ex. vänta sig att det är samma aspekter av ledarskap som är viktiga om man leder en förskola, om man leder ett e-handelsföretag eller om man är ledare inom det militära? Svaret är nej.

Den ledarskapsmodell som i det stora hela fungerar bäst är transformativt ledarskap. Läs mer om på vilket sätt den är populär och har positiva effekter samt vad den innebär.

Presentationer av ledarskapsmodeller blir därför med vissa reservationer. Därtill ska man ha med i beräkningen att de ledarskapsmodeller som har studerats ingående inte nödvändigtvis är de bästa. Det kan mycket väl vara så att mindre kända eller nyare modeller är bättre men det finns inte tillräckligt med forskning för att styrka det.

På vilka grunder är en ledarskapsmodell bra?

Ett relativt enkelt sätt att mäta om en viss typ av ledarskap är bra är att titta på de aspekter där man väntar sig positiva effekter:

 • Medarbetarna trivs på jobbet
 • Medarbetarna presterar på en hög nivå
 • Medarbetarna är tillfreds med ledaren
 • Medarbatarna känner tillit till sin ledare (och det kan även vara ömsesidigt)
 • Ledaren är effektiv och uppnår uppsatta mål (med god marginal)
 • Ledaren har inverkan på individnivå
 • Ledaren har inverkan på gruppnivå
 • Ledaren har inverkan på organisationsnivå
 • Hög grad av medarbetaranda

Ett annat sätt att mäta om en modell är bra är hur ofta den används i forskningssammanhang. Ju fler som använder en teori i publicerade vetenskapliga artiklar desto fler tycker att den är bra.

De bästa ledarskapsmodellerna

Baserat på vilka modeller som används mest i vetenskapliga tidskrifter om ledarskap är följande på topp tre:

 1. Transformativt ledarskap
 2. LMX-modellen
 3. Egenskapsteorier (huduvsakligen femfaktormodellen)

Framgångsrikt lyssnande

12 mar 2021

I detta inlägg gör jag först en åtskillnad mellan att höra och att lyssna. Att kunna höra är en grundläggande förmåga som möjliggöra att kunna lyssna. Att lyssna kräver en högre kognitiv kapacitet som ganska ofta kan vara begränsad för oss.

Att höra hänger på ett flertal faktorer som hörselorganet, miljön och tillgång till olika hörselhjälpmedel. För mer info om hörande hänvisar jag till https://www.audilo.se. Jag går igenom vissa fysiologiska aspekter av hörande och även vissa miljöfaktorer men fokus är på lyssnande som en perceptuell och kognitiv förmåga.

Vi hamnar oftare i rollen som lyssnare än som talare. Av denna anledning har vår förmåga att verkligen lyssna betydelse för hur framgångsrika vi är i våra relationer, i arbetet och som ledare. Från mina egna studier framgår det att lyssnande är en av de främsta kommunikationskompetenserna generellt och en av de tre främsta för ledare.

Mänsklig kommunikation i vår tid bygger mer på lyssnande än vi tror. De fyra sidor av verbal kommunikation som vi ägnar oss åt är att tala, skriva, läsa och lyssna. Vi lägger mest tid på att lyssna. I genomsnitt lyssnar vi 45–50 procent av vår vakna tid. 20–30 procent går till att prata. 13–16 procent går till att läsa och 9–12 procent går till att skriva. I arbetslivet lyssnar vi något mer, ca 55 procent av arbetstiden, och den som är chef lyssnar ytterligare något mer (60-65 %). Med tanke på hur mycket vi lyssnar borde vi vara bra på det men det finns vissa svårigheter med lyssnandet för oss alla. Som novis kan man lätt tro att ledare pratar mycket och lyssnar lite. Den forskning som finns visar att ledare lyssnar mer än människor i genomsnitt. Det i sig är intressant och anmärkningsvärt. Samtidigt är det uppenbart att den som lyssnar så mycket som en följd av sin yrkesroll behöver vara bra på det. Problemet bland ledare är inte att de pratar mer än de lyssnar utan att de inte är tränade på att lyssna trots att de förväntas göra det väldigt ofta, ca två tredjedelar av arbetsdagen.

Öppen för nya erfarenheter

3 okt 2020

Öppenhet för nya erfarenheter är ett personlighetsdrag som ingår i femfaktormodellen. Man brukar som kortvariant bara säga öppenhet eller öppen.

Öppenhet står för kreativitet, nyhet och förändringsbenägenhet. Motsatsen är därför någon som gärna håller på att saker ska vara som vanligt, d.v.s. som de "alltid" har varit.

När det handlar om personlighetsdrag är det många som vill batrakta dem som framgångsfaktorer med stor inverkan. Så är det sällan, tyvärr, utan öppenhet och andra personlighetsdrag har en medioker inverkan i egenskap av framgångsfaktor. Det ska dock inte underskattas. För det första är öppenhet en framgångsfaktor inom några områden i livet och för det andra är medioker bättre än de flesta. Bara ett fåtal faktorer är starkare och viktigare.

Vad är utmärkande för öppenhet?

Ett personlighetsdrag är egentligen en sida av en dimension, av ett kontinuum. På ena sidan finner vi öppenhet och på andra sidan finner vi traditionell. Mittenområdet i denna dimension är neutral eller innehåller lite av båda dragen. Ju längre ut på ena sidan man befinner sig desto starkare är personlighetsdraget.

Det finns sex facetter, som de kallas, som är beskrivande för varje personlighetsdrag respektive deras motpoler. Öppenhet förknippas med att ha god föreställningsförmåga, vara kreativ, vara originell, söka variation, vara nyfiken och att vara liberal (i motsats till konservativ). Traditionell förknippas med att vara jordnära (praktisk), icke kreativ, konventionell, en rutinmänniska, icke nyfiken och konservativ (i motsats till liberal).

Att kalla ett personlighetsdrag öppen antyder att det finns en öppenhet mot något särskilt. De områden som vanligtvis avses är öppenhet mot det kulturella och det intellektuella. Individer med detta personlighetsdrag är intresserade av andra kulturer och andra delar av världen. De har i grunden ett intresse för kultur som även inkluderar den egna kulturen. Här ingår sådana kulturella uttryck som arkitektur, konst, musik, teater, literatur och film. Det är troligt att de själva är utövara inom något av dessa områden. Centralt är att det annorlunda fascinerar dem snarare än skrämmer dem.

Medan extroverta söker social stimulans söker de öppna intellektuell stimulans. Det kan handla om att läsa mycket, studera mycket, upptäcka mycket, ta sig an utmaningar, möta intressanta personer och att dras mot det ovanliga. I och med att det finns en tendens till nyfikenhet och att söka variation är det annorlunda och ovanliga ofta stimulerande.

I viss litteratur framkommer det att öppenhet står för så väl estetik som etik. Det finns en strävan mot det goda i livet. Estetik står för en sida av livets goda medan etik står för en annan sida av livets goda. Det är fullt möjligt att personer med en hög nivå av öppenhet ser det vackra både i det enkla och i det komplexa. Att hålla sig till etiska principer, och stå fast vid dessa, kan också vara utmärkande för många med detta personlighetsdrag.

Skyddsfaktorer i förhållande till Covid-19

18 jun 2020

Vissa personer verkar ha kommit lindrigt undan genom att de knappt har märkt att de har varit sjunka i Covid-19 men ändå kan test konstatera både smitta och antikroppar. Vad är det som ligger bakom att vissa inte blir smittade, att vissa har milda symtom och att vissa som får svåra symtom klarar sig igenom sjukhusvistelse bättre?

Det finns i dagsläget en del ganska säkra svar och en del troliga bakomliggande faktorer. Det är problematiskt att kalla dessa faktorer för framgångsfaktorer men man kan mycket väl kalla dem skyddsfaktorer.

I detta inlägg ska Covid-19 presenteras i positiva termer i form av en lista med 20 skyddsfaktorer som är mer eller mindre säkra. De ska grupperas efter följande huvudkategorier:

 • Genetiska faktorer
 • Biologiska faktorer
 • Hälsofaktorer
 • Livsstilsfaktorer
 • Beteendefaktorer
 • Sociala och samhälleliga faktorer
 • Personliga faktorer

Det kan vara närmast omöjligt att skilja en del kategorier åt därför att en sida av en skyddsfaktor t.ex. kan vara genetisk och en annan sida av samma faktor kan vara hälsorelaterad. Man behöver se dessa skyddsfaktorer i sin helhet.

Genetiska faktorer

Det är mycket man kan knyta till generna som i samspel med miljön har stor roll för hur en människas liv, hälsa och möjligheter utvecklar sig. Under denna kategori ska det dock bli så strikt genetiska faktorer som det går.

1. Det är genetiskt bestämt vilken blodgrupp vi har. Vi föds och dör med samma blodgrupp. Det är känt från en rad tidigare globala och lokala sjukdomar att personer med blodgrupp 0 mindre ofta blir smittade, mindre ofta får svåra symtom när de väl blir smittade och mindre ofta avlider när de får svåra symtom. Blodgrupp 0 kan därför ses som en skyddsfaktor. Därmed inte sagt att man kan ta risker för att man vet att man har denna blodgrupp. Blodgruppen är underrepresenterad bland smittade och avlidna men det är fortfarande en ansenlig andel som smittas och råkar illa ut.

2. Det är genetiskt bestämt hur mycket d-vitamin en person tar upp genom normal utevistelse i dagsljus. De flesta i Sverige kan bilda relativt mycket d-vitamin under relativt liten vistelse utomhus. Personer som har sitt ursprung i sydligare länder har en annan kapacitet att bilda d-vitamin och kan därför, när de vistas på platser där det är färre soltimmar och mindre starkt solljus, ha svårt att bilda tillräckligt med d-vitamin för att stärka immunförsvaret.

Skyddsfaktorn innebär därför att personer som bor i Sverige och har lätt att bilda d-vitamin har ett bättre skydd mot smitta av olika slag, inklusive covid-19. Brist på d-vitaminer påverkar immunsystemet negativt. Det handlar framför allt om immunförsvarets omedelbara försvar. Ett överskott av d-vitamin är inte heller bra. D-vitamin som medicinering är inte en skyddsfaktor. Det är bristen man vill komma bort ifrån. De som har så mycket d-vitamin i kroppen som kroppen behöver har ett visst skydd. De som har underskott har ett lägre skydd.

3. Medfödda sjukdomar som kroniska lungsjukdomar och diabetes är inte en fördel. En skyddsfaktor är därför att vara frisk i största allmänhet, att inte ha kroniska sjukdomar. Om man föds med en sjukdom är det inte så mycket man kan göra för att skydda sig. Desto viktigare då att man tillämpar andra skyddsåtgärder.

Ett personligt varumärke

26 apr 2020

Idén om ett personligt varumärket har funnits ganska länge men det är under de senaste tre decennierna som det har blivit en stor fråga. Vad är ett personligt varumärke och hur skiljer det sig från andra varumärken?

Jag ska börja med att sammanfatta vad ett varumärke i bred bemärkelse är och därefter ta upp vad som är specifikt med ett personligt varumärke. Forbes publicerade en artikel om personligt varumärke för ett och ett halvt år sedan och där tar de upp 10 principer för hur man lyckas med ett personligt varumärke. Jag avslutar detta inlägg med att diskutera dessa principer.

Vad är ett varumärke?

Det råder ingen direkt enighet bland forskare och marknadsförare vad ett varumärke är. Det finns en rad förslag och de blir mer och mer komplexa:

1. Ett varumärke är en produkt + förpackningen + "added value"

2. Ett varumärke är ett namn, en symbol, paketering och servicens beryktbarhet

3. Ett varumärke är varje tecken/symbol som gör det möjligt att särskilja en produkt eller tjänst, från ett företag, för att skapa en särskild betydelse för konsumenten som är både materiell och immateriell.

4. Ett varumärke är något som faktiskt har skapat en särskild medvetenhet, beryktbarhet och position på marknaden.

Enligt interbrand.com är tre nyckelord differentiering, identifikation och relation. Dessa vill jag ha med i en definiton men jag vill också klargöra att ett varumärke bebor våra psyken i högre utsträckning än den yttre världen. Jag ska strax ta ett exempel.

Definition:

Ett varumärke är en mental manifestering genom identifiering och en personlig relation som har till syfte att särskilja en person, produkt eller tjänst från andra på marknaden.

Framgångsrik SEO

25 apr 2020

SEO står för Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering. Vad som gör att man lyckas med SEO baseras på drygt 200 kända faktorer. Vissa klart mer betydelsefulla än andra.

Framgångsrik SEO bygger på att man känner till alla faktorer och har lyckats lista ut, genom en rad statistiska test och beprövad erfarenhet, vilka som är viktigast så att man inte missar dessa.

Här nedan ska jag ta upp ett framgångsexempel från denna sajt. Den som finner nedan genomgång intressant och vill ha hjälp kan kontakta EmSec eller någon SEO-byrå.

Bakgrund

Denna sajt startades i slutet på april 2018. För ungefär ett år sedan när sajten var ett år gammal upptäckte jag att sajtens nyckelord, framgångsfaktorer, rankade högst på en google-sökning. Jag skrev ett inlägg om att framgångsfaktorer.com ligger överst på google. I detta inlägg utmanade jag mig själv att toppa med ett annat sökord som inte är synonymt med domännamnet. Jag valde ut sökordet femfaktormodellen som också är en av mina äldre sidor.

Utmaningen handlade om att ta sig upp på förstasidan, där den för ett år sedan inte låg, och i bästa fall ta sig upp till topp tre. Alla som håller på med SEO vill ranka på topp tre.

Nu, ett år senare, ligger femfaktormodellen på första plats. Mitt löfte för ett år sedan var att berätta vad jag gjorde för att lyckas. Det ska jag gå igenom i grova drag nedan. Jag ska också spekulera kring vad det kan vara för personliga egenskaper som gör att vissa lyckas bättre på SEO än andra. Jag stöter på människor dagligen som har hållt på längre än mig och som ändå inte har lyckats bättre. Vad beror det på?

Krishantering - när det oväntade inträffar

5 apr 2020

Den nuvarande krisen som vi upplever, till följd av spridningen av coronaviruset och utbrottet av sjukdomen covid-19, är en prövning för hela samhället och i hög grad för de organisationer som behöver ställa om sin verksamhet. Karl Weick och Kathleen Sutcliffe har i sin bok Managing the Unexpected skrivit om vad som utmärker de organisationer som bäst klarar en kris.

Jag tar mig friheten att kalla de sex faktorer som författarna lyfter upp för framgångsfaktorer. En kris är sällan en framgång men man kan ta sig igenom den på mer eller mindre framgångsrika sätt och när man har tagit sig ut på andra änden kan man som organisation ha utvecklats till att bli något starkare.

De organisationer som historiskt har klarat sig bäst genom kriser kallar Weick och Sutcliffe för High Reliabiliity Organizations (HRO). De HROs som de har studerat har alla uppvisat sex faktorer som skiljer dem från mindre kris-tåliga organisationer.

Exempel på kriser som de tar upp i boken är naturkatastrofer (orkaner och tsunamin), företagsskandaler (som Enron), olyckor (som rymdfarkoster som exbloderar eller kärnkraftverk som får härdsmälta), terroristattacker (11:e september och liknande attentat i Europa) och epidemier (spridning av nya virus).

Mindfulness

En underliggande faktor som gör att de fem övriga faktorerna hanteras mer framgångsrikt är mindfulness. Jag har skrivit om mindfulness i ett tidigare inlägg på denna blogg och jag har även skrivit om mindfulness på en annan blogg där jag är mer ingående i vad begreppet står för.

Weick och Sutcliffe definierar mindfulness som en rik medvetenhet för att särskilja bland detaljer. De menar också att det handlar om att se helheten, 'the big picture', samtidigt som man kan avgöra vilka detaljer i sammanhanget som är relevanta.

Optimism som framgångsfaktor för karriären

31 jan 2020

I senaste numret av Chef (1/20) tar de upp betydelsen av optimism för befordran. Det är på inget sätt purfärsk forskning som ligger bakom denna artikel men det är ändå spännande att de tar upp en faktor som det inte pratas om så mycket.

Jag ska inledningsvis redogöra för några av nyckelkomponenterna i Chefs artikel. Därefter ska jag kommentera optimism i relation till andra faktorer som har betydelse för befordran och karriären.

Fördelen med att vara optimist

Chef lyfter stress som en problematisk faktor som relateras till optimism. Det visar sig från studier att väldigt många upplever stress i arbetslivet men de som har en optimistisk inställning till situationen har lättare för att hantera stressen.

Optimister är alltså mer motståndskraftiga mot stress. Det är enligt beräkningar fem gånger mindre roligt att optimister drabbas av utmattningssyndrom jämfört med pessimister. Detta kan man i förlängningen se har betydelse för karriären oavsett om det innebär befordran eller ett chefsuppdrag. Mer ansvar innebär ofta mer stress. Det gäller med andra ord att de med ansvar kan hantera stress eller höra till den skara som inte blir stressade så ofta.

Optimism handlar om hur man förhåller sig till det man vill uppnå i livet. Om man har ett mål som man försöker uppnå och det uppstår svårigheter på vägen brukar detta inte störa en optimist särskilt mycket. En pessimist tänker lätt att ett bakslag sätter upp ett definitivt hinder för att uppnå målet. Optimister uppnår sina mål dubbelt så ofta som pessimister.

Som anställd är det känt från en studie att optimister tjänar bättre än pessimistiska kollegor. Däremot har optimistiska entreprenörer mindre inkomster är deras mer pessimistiska motparter. Optimister är mer riskbenägna vilket innebär att det ganska ofta blir fel. Misslyckande hör till för den som är optimism. Utan optimism, å andra sidan, skulle resultatet av många lyckade försök inte existera. Det är med andra ord inte genomgående bra att vara optimist.

Gott Nytt År

31 dec 2019

Jag önskar alla läsare och följare ett Gott Nytt År.

Anta det nya årets och det nya decenniets utmaningar för att lyckas ännu bättre.

Du är välkommen att följa Framgångsbloggen under 2020.

 

Vad gör framgångsrika personer över julhelgerna?

14 dec 2019

Är det skillnad på hur framgångsrika personer firar jul och nyår jämfört med mindre framgångsrika personer? Vissa hävdar det. Lynn Taylor som är expert på arbetsliv och karriär har tittat närmare på denna fråga.

Innan du läser vidare bör du ha följande i åtanke:

 • Underlaget är sannolikt baserat på hur det ser ut i USA. Det kan vara annorlunda i Sverige.
 • Många som hör till de mest framgångsrika hör också till överklassen. Det är därför troligt att det är överklassvärderingar som lyser igenom i hur de agerar. Alla framgångsrika personer har inte en överklassbakgrund och avviker därför en aning från nedan beskrivning.

Här nedan följer 10 saker framgångsrika personer gör över sin jul- och nyårsledighet. I vissa fall framgår det också vad mindre framgångsrika personer, men som strävar efter framgång, begår för misstag.

1. Planera tiden

Framgångsrika personer planerar sin ledighet. Det kan verka paradoxalt men de vet av erfarenhet att om de inte bestämmer sig i förväg för vad de ska göra, vilket inkluderar att vila, är risken stor att de drar iväg och gör oplanerade saker som splittrar dem eller tar onödigt mycket energi.

Man får därför se till att planera in tid med familjen. med vänner och tid för sig själv. När man ägnar sig åt återhämtning kan det vara både på egen hand och med andra.

Enligt Taylor har mindre framgångsrika personer en tendens att vara impulsiva. Detta kan vara kostsamt i längden. Håll dig till din plan.

2. Begränsa inslaget av arbete

Om man tvunget ska arbeta när man är ledig (vilket i sig är en paradox) ska det vara ett begränsat inslag av arbete. Ett sätt är att bestämma att arbete enbart får förekomma på måndag och torsdag eller enbart en till två timmar på förmiddagen. Den välplanerade har sett till att allt arbete redan är utfört när ledigheten börjar eller har delegerat arbetet till någon annan.

Mindre framgångsrika personer har en tendens att tro att saker inte blir gjorda utan deras närvaro. Därför är de tillgängliga och dyker ofta upp på jobbet även under ledigheten.

Hur hänger femfaktormodellen ihop med motivation och andra drivkrafter?

20 okt 2019

Femfaktormodellen är en modell över hur fem faktorer tillsammans utgör kärnan av en iindivids personlighet. Dessa fem faktorer korrelerar med andra faktorer som i sin tur påverkar hur vi tänker, drömmer, känner och beter oss.

I detta inlägg ska jag beskriva hur femfaktormodellen hänger samman med motivation och andra drivkrafter. När det gäller andra drivkrafter kan det röra sig om fysiologiska drivkrafter som håller oss vid liv, emotionella drivkrafter som har både med överlevnad och välbefinnande att göra samt andra faktorer som gör att vi t.ex. söker stimulans.

För att spara på utrymmet får den intresserade läsa mer om femfaktormodellen i en längre text som finns på denna sajt. Detsamma gäller en längre text om motivation som finns som ett tidigare inlägg på denna blogg.

De fem faktorerna eller dimensionerna som ingår i femfaktormodellen är:

 • Neurotisk (kallas även emotionellt instabil med motpolen emotionellt stabil)
 • Extrovert (med motpolen introvert)
 • Öppen (för nya erfarenheter med motpolen traditionell)
 • Tillmötesgående (kan även kallas andracentrerad med motpolen självcentrerad)
 • Ordningsam (med motpolen spontan)

Dessa fem dimensioner ska nu relateras till några kända drivkrafter.

Vinnande ledarskap

5 okt 2019

I maj i år kom boken Vinnande ledarskap - att organisera för topprestation inom idrottsklubbar ut. Den bygger på flera års forskning där fokus har varit klubbar inom fyra lagsporter. De utvalda klubbarna har haft en tendens att hålla sig kvar i toppen på ligorna år efter år. Vad är det som gör att dessa lag lyckas medan andra lag typiskt ligger i mitten av tabellen eller åker upp och ned mellan ligorna?

Kärnan i boken går ut på att presentera en rad framgångsfaktorer som är gemensamma för de framgångsrika klubbarna. Författarna vill även göra gällande att andra typer av organisationer som inte håller på med idrott kan dra lärdomar av dessa framgångsfaktorer.

Här nedan ska jag presentera åtta av framgångsfaktorerna tillsammans med rekommendationer för alla som leder en enhet eller organisation. Jag reserverar mig när det gäller denna antagna transfereffekt. En transfereffekt är när något funkar i ett sammanhang och man därför antar att de även funkar i ett annat sammanhang. Forskning visar att det sällan är så. Transfereffekter lyser oftast med sin frånvaro. Ta därför nedan tips med en nypa salt.

Tipsen nedan är riktade mot organisationer som håller på med lagidrott. Där kan vi förvänta oss att de är viktiga. För övriga organisationer kanske de kan fungera men det troliga är att de inte funkar eller att de bara delvis funkar. I det senare fallet får man överväga om man ska lägga tid och energi på att göra något som bara har en liten effekt, när man kan fokusera på andra faktorer.

Kommunikation som framgångsfaktor

26 sep 2019

Alla sociala aktiviteter kräver kommunikation så i någon mening är det en grundläggande och helt nödvändig faktor för att nå framgång. I många teorier och modeller, över välfungerande verksamheter och relationer, finns kommunikation med men det är ofta en oprecis beskrivning av vilken roll kommunikation har och vilken form av kommunikation det rör sig om.

Kommunikationskompetens

För att förstå kommunikation som framgångsfaktor behöver man först titta på de delar av kommunikation som man kan öva upp och bli bättre på. Detta kallas med ett ord kommunikationskompetens. Kommunikationskompetens i sin tur kan delas upp i en rad delkompetenser:

 • Effektivitet
 • Lämplighet
 • Tydlighet
 • Anpassningsbarhet/flexibilitet
 • Konversationsreglering/turreglering
 • Engagemang
 • Empati
 • Etik

Det råder stor enighet hos kommunikationsforskare kring de första två delkompetenserna. De övriga lyfts fram av vissa men inte av andra.

Hur blir man en framgångsrik interimschef?

9 sep 2019

En interimschef är en övergångschef som träder in efter att en ordinarie chef har lämnat sitt uppdrag, ofta med kort varsel, tills en ny ordinarie chef har rekryterats.

Fenomenet interimschef är en utmaning för alla inblandade parter. Den verksamhet som behöver en interimschef står i valet att rekrytera internt för en övergångsperiod eller rekrytera externt. Oavsett vilket man väljer kan det röra sig om ett oprövat kort. Personalen som får en ny närmaste chef för en begränsad tid kan tycka att det är ovant och jobbigt. Den som väljer att ta ett uppdrag som interimschef ställs inför en uppgift som är mer eller mindre ny och risken att misslyckas finns alltid där, särskilt med tanke på att förutsättningarna är extra krävande.

Den fjärde parten som man inte så ofta tänker på är agenten eller förmedlaren av interimstjänsten som ska matcha person med uppdrag. Om de gör ett svagt arbete kan det skada alla inblandade parter och sänka förtroendet för agenten både på kort och lång sikt.

När man ställer frågan hur man blir en framgångsrik interimschef måste man ha med alla bakgrundsfaktorer och omgivande faktorer i beräkningen. Om de som behöver en övergångschef inte specificerar vad de behöver minskar chansen att de träffar rätt. När den som vill ta ett interimsuppdrag säger sig kunna mer än han eller hon egentligen kan måste personen antingen vara beredd att jobba stenhårt för att kompensera för sina brister eller vara beredd på att hen inte får något uppdrag igen.

Förmedlaren av interimstjänster behöver ha goda rutiner och metoder för att bedöma uppdragets karaktär och kandidaternas kompetenser mm. Det är hur precis denna matchning är som avgör hur framgångsrika de är i sitt uppdrag. Det är därför företag som Brightmill gärna visar upp att de har 96 procent nöjda kunder. De har lyckats matcha riktigt bra och de har dessutom en stödfunktion för interimscheferna när de sedan är mitt i sina uppdrag. Detta förbättrar förutsättningarna för interimschefen att lyckas.

En interimschefs framgång hänger alltså inte bara på chefen som person utan på många faktorer runt omkring. När man då tittar på forskning om interimschefskap kan man konstatera att det finns en del att tillgå, dock inte i jämförelse med andra ledarrelaterade forskningsområden, men inga direkta översikter som man kan dra bredare slutsatser från. Det som har studerats handlar ofta om personen som sådan och om relationen till den närmaste omgivningen. Inte så mycket om alla inblandade parter och potentiella påverkansfaktorer.

Jag har i tidigare inlägg presenterat omfattande forskning kring vad som ligger bakom ett framgångsrikt ledarskap. Det är inte så mycket som skiljer framgångsrika ledare som är ordinarie från framgångsrika ledare som är interim. Den stora skillnaden är att en övergångsledare behöver lyckas med allt på kortare tid. En bra matchning från början underlättar i denna utmaning och därtill behöver personen som tar uppdraget ha vissa egenskaper.

Framgångsrika högre studier

17 aug 2019

Jag läste precis en avhandling skriven av en forskare från Nederländerna som handlar om hur man kan förutse vilka presumtiva studenter som kommer att klara sina studier utan problem och vilka som kommer att hoppa av, göra mängder av omexaminationer och trots studielån och många timmars handledning inte kommer att kunna ta ut en examen. Avhandlingen går igenom att flertal teorier och modeller som ligger till grund för verktyg där urval kan göras i ett tidigt skede.

Min första tanke är att det är kostsamt och tidskrävande att hålla svaga studenter under armarna genom en hel utbildning. Många av de svaga studenterna har inte grundläggande läs- och skrivförmåga. Detta i sin tur försvårar deras möjligheter att klara examinationer och ta sig igenom en hel utbildning. Andra är bara studieovana och behöver ett år på sig för att förstå hur det fungerar med högre studier. Ett nytt urvalssystem skulle gallra bort dessa studenter.

Min andra tanke är att det inte finns något system idag, och sannolikt inte i framtiden, som kan göra det perfekta urvalet. Starka studenter kommer att sollas bort trots att de sannolikt kommer att klara högre studier och svaga studenter kommer att bli antagna trots att de inte kommer att klara sina studier. Hur vet jag det? Idag baseras antagning för en stor majoritet av utbildningarna på betyg. Betygen är en hyffsad indikator på hur studenten har klarat sina grundskolestudier och gymnasiestudier. Det säger ganska lite om hur individerna kommer att klara högskolestudier.

En av de bästa faktorerna som grund för en prediktion är om en student kommer från ett akademikerhem där många har vana av att studera på högskola eller universitet. Detta ger unga personer från akademikerhem en stor fördel. Det betyder dock inte att de är de mest motiverade eller kommar att genomföra sina studier med framgång, d.v.s. vara framgångsrika studenter. Ungdomar från studieovana hem har alla möjligheter att bli framgångsrika bara de får lite tid på sig.

Mer personlighetsinriktade faktorer som femfaktormodellen och self-efficacy skulle kunna fungera bättre. Problemet är bara att femfaktormodellen talar om att det finns en statistisk sannolikhet att en student med vissa personlighetsdrag kan klara sina studier med bravur. Det är också sannolikt att några med den "perfekta" kombinationen av personlighetsdrag inte kommer att klara sig. Personlighetsdrag kan visserligen förändras över tid även om det går långsamt men self-efficacy kan förändras ganska snabbt. När en studieovan person plötsligt inser vad det är hen ska åstadkomma och kan göra en bedömning hur detta ska bli möjligt kan studierna börja gå utmärkt.

Vad som leder till framgångsrika studier bygger sannolikt på ett flertal faktorer. Dessa tillsammans kan ge en god bild men det finns inga garantier. Först måste jag klargöra vad som menas med framgångsrika studier. För mig är det att man får med sig kunskaper ut i livet i allmänhet och ut i arbetslivet i synnerhet. Detta är dock svårt att mäta så därför tittar man på lärande respektive betyg. Dessa korrelerar inte alltid vilket kan verka förvånande. Om man lär sig mycket genom sina studier är det ett tecken på att studierna är framgångsrika. Ett annat tecken är om man får bra betyg. Jag ska redovisa båda från ett antal metastudier.

← Äldre inlägg