Spetsfaktorer

En spetsfaktor är en framgångsfaktor som har en relativt stark inverkan på ett område i livet. Det kan till exempel vara inom företagande eller inom relationer.

De spetsfaktorer som har studerats och som uppfyller kriterierna av att ha en effekt på minst 15 procent på det område som det har inverkan på listas här nedan områdesvis.

 

Utbildning

Arbetsminne

Metakognition

Self-efficacy

Generell intelligens

KASAM

Kommunikationskompetens

Tydlig kommunikation

Samtliga faktorer på listan har samma effekt på utbildning. De två sista listade har med läraren att göra. När lärare har god kommunikationskompetens och i synnerhet kommunicerar tydligt har det en stark effekt på elevens/studentens lärande. I övrigt är det en blandning av kognitiva och icke-kognitiva faktorer. Listan är inte uttömmande. Se John Hatties bok Visuellt lärande för fler faktorer.

 

Arbete

Kreativitet

Kommunikationskompetens

Self-efficacy

Generell intelligens

Pålitlighet/ordningsamhet (personlighetsdrag)

Psykologisk trygghet

Tillit

Mål

Kontroll

Generell kognitiv förmåga

De två första har en större inverkan på arbete och arbetslivet än de efterföljande.

 

Team

Tillit

Tillmötesgående (personlighetsdrag)

Samarbete

Self-efficacy

Kreativitet

Psykologisk trygghet

Generell kognitiv förmåga

Motivation

Prestationsmotivation

Prestationsmål

De två första faktorerna har en större inverkan för framgångsrika team.

 

Företagande

Tillit

Self-efficacy

Mål

Kontroll

Motivation

Prestationsmotivation

Prestationsmål

Den första faktorn har störst inverkan för att lyckas med ett framgångsrikt företagande. Man måste kunna lita på människor och få dem att lita på en tillbaka för att lyckas som företagare.

 

Ledarskap

Kommunikationskompetens

Tillit

Mål

Motivation

Kontroll

Kommunikationskompetens är den viktigaste faktorn för att lyckas som ledare. Därefter följer tillit, mål och motivation. När det gäller tillit är det snäppet viktigare att ledaren känner tillit till medarbetaren än att medarbetaren känner tillit till ledaren. Både är dock mycket viktiga. Sist på denna lista är förmågan att ha kontroll över situationen.

 

Relationer

Kommunikationskompetens

Tillit

Glädje

Kommunikationskompetens är den viktigaste faktorn för att man ska lyckas i sina relationer. Därefter följer att man har en ömsesidig tillit till varandra och att man har stunder av gemensamt upplevd glädje.

 

Hälsa och välbefinnande

KASAM

Optimism

Mål

Passion

Emotionell stabilitet (personlighetsdrag)

Hopp

KASAM (en känsla av samhörighet) är den viktigaste faktorn för att uppnå hälsa och välbefinnande i livet följt av optimism. De fyra övriga har samma inverkan på hälsa och välbefinnande.

 

Rikedom

Det finns inga spetsfaktorer som leder till rikedom. De faktorer som kan anses ha störst inverkan utan att nå upp till en nivå som motsvaras av spetsfaktorer är:

Generell intelligens

Pålitlighet/ordningsamhet (personlighetsdrag)

Socialt kapital

Emotionell stabilitet (personlighetsdrag)

Kreativitet

Generell kognitiv förmåga

Kontroll

Optimism

Självcentrerad/narcissistisk (personlighetsdrag)

De fyra första kan anses ha en lite större inverkan än de följande fem. Dessa nio faktorer kan som mest svara för 65 procent av den inverkan som olika faktorer tillsammans kan ha. Det betyder att en eller flera faktorer måste svara mot de återstående 35 procenten. Vilken eller vilka faktorer det rör sig om förblir okänt även om det finns förslag. Till exempel är det känt att rika människor har en god hälsa och en högre utbildningsnivå än genomsnittet.