Öppen för nya erfarenheter

Öppenhet för nya erfarenheter är ett personlighetsdrag som ingår i femfaktormodellen. Man brukar som kortvariant bara säga öppenhet eller öppen.

Öppenhet står för kreativitet, nyhet och förändringsbenägenhet. Motsatsen är därför någon som gärna håller på att saker ska vara som vanligt, d.v.s. som de "alltid" har varit.

När det handlar om personlighetsdrag är det många som vill batrakta dem som framgångsfaktorer med stor inverkan. Så är det sällan, tyvärr, utan öppenhet och andra personlighetsdrag har en medioker inverkan i egenskap av framgångsfaktor. Det ska dock inte underskattas. För det första är öppenhet en framgångsfaktor inom några områden i livet och för det andra är medioker bättre än de flesta. Bara ett fåtal faktorer är starkare och viktigare.

Vad är utmärkande för öppenhet?

Ett personlighetsdrag är egentligen en sida av en dimension, av ett kontinuum. På ena sidan finner vi öppenhet och på andra sidan finner vi traditionell. Mittenområdet i denna dimension är neutral eller innehåller lite av båda dragen. Ju längre ut på ena sidan man befinner sig desto starkare är personlighetsdraget.

Det finns sex facetter, som de kallas, som är beskrivande för varje personlighetsdrag respektive deras motpoler. Öppenhet förknippas med att ha god föreställningsförmåga, vara kreativ, vara originell, söka variation, vara nyfiken och att vara liberal (i motsats till konservativ). Traditionell förknippas med att vara jordnära (praktisk), icke kreativ, konventionell, en rutinmänniska, icke nyfiken och konservativ (i motsats till liberal).

Att kalla ett personlighetsdrag öppen antyder att det finns en öppenhet mot något särskilt. De områden som vanligtvis avses är öppenhet mot det kulturella och det intellektuella. Individer med detta personlighetsdrag är intresserade av andra kulturer och andra delar av världen. De har i grunden ett intresse för kultur som även inkluderar den egna kulturen. Här ingår sådana kulturella uttryck som arkitektur, konst, musik, teater, literatur och film. Det är troligt att de själva är utövara inom något av dessa områden. Centralt är att det annorlunda fascinerar dem snarare än skrämmer dem.

Medan extroverta söker social stimulans söker de öppna intellektuell stimulans. Det kan handla om att läsa mycket, studera mycket, upptäcka mycket, ta sig an utmaningar, möta intressanta personer och att dras mot det ovanliga. I och med att det finns en tendens till nyfikenhet och att söka variation är det annorlunda och ovanliga ofta stimulerande.

I viss litteratur framkommer det att öppenhet står för så väl estetik som etik. Det finns en strävan mot det goda i livet. Estetik står för en sida av livets goda medan etik står för en annan sida av livets goda. Det är fullt möjligt att personer med en hög nivå av öppenhet ser det vackra både i det enkla och i det komplexa. Att hålla sig till etiska principer, och stå fast vid dessa, kan också vara utmärkande för många med detta personlighetsdrag.

Hög korrelation

Begreppen intellektuell och intelligens betyder inte samma sak men i detta personlighetsdrag finns det en tydlig koppling. Öppenhet för nya erfarenheter är det enda personlighetsdraget i femfaktormodellen som korrelerar starkt med intelligenstest. Det betyder att personer som får högt på öppenhet i ett personlighetstest ofta har hög intelligens i ett intelligenstest. I motsatt riktning har ofta de som får högt på intelligenstest mer eller mindre höga poäng på ett personlighetstest på just personlighetsdraget öppenhet. Detta gäller generell intelligens, flytande intelligens och kritalliserad intelligens. Korrelationen är relativt hög för samtliga.

Som man kan anta, med tanke på att kreativitet är ett av facetterna i personlighetsdraget öppenhet, finns det en korrelation mellan kreativitetstest och personlighetstest. Det är i princip bara öppenhet för nya erfarenheter som har en korrelation med kreativitet. Övriga personlighetsdrag saknar en sådan korrelation. Man kan med detta konstatera att öppenhet är tydligt förknippat med kreativitet.

Det finns ett personlighetsdrag utanför femfaktormodellen som på engelska kallas Need for cognition. Benämningen är något kryptisk men de utmärkade dragen är att gilla att tänka abstrakt, att lösa tankenötter och att ägna sig åt långvarig och djup tankeverksamhet. Jag som skriver denna text genomförde en studie för några år sedan där både femfaktormodellen och Need for cognition fanns med. Korrelationen mellan dessa personlighetsdrag var hög. Tyvärr publicerade jag inte resultatet av studien. Man kan ändå anta att det finns en koppling med tanke på vad vi vet om dessa personlighetsdrag. Man kan därför lägga till abstrakt tänkande och gillar tankenötter vilken går helt i linje med den goda föreställnignsförmågan och ett behov av intellektuell stimulans.

Öppenhet som framgångsfaktor

På denna blogg arbetar jag med begreppen spetsfaktor, kraftfaktor och breddfaktor. En spetsfaktor är en framgångsfaktor som är mycket områdesspecifik. Öppenhet som framgångsfaktor har högst inverkan på utbildningsområdet. För att klassas som spetsfaktor behöver faktorn som enskild sådan ha en påverkan som motsvarar minst 15 procent av framgången inom området. Öppenhet har en påverkan på 10 procent på området utbildning. Det är inte en oviktig inverkan med tanke på att det är många faktorer som har betydelse för om man lyckas med sina studier. Det är ganska väntat att någon som är öppen vill förkovra sig och studera och i någon mening också är bra på det.

Inom utbildningsområdet förknippas öppenhet med inre motivation och genuint lärande (kallas också att ha lärandemål vilket betyder att vilja lära sig något specifikt för lärandets egen skull). Individer med öppenhet som personlighetsdrag har en tydlig tendens att lära sig för att de är intresserade och inte för att andra säger åt dem. De kan därför vara mycket bildade för att de har fördjupat sig inom sina många intresseområden.

En kraftfaktor har en stor inverkan, minst 15 procent, på minst två områden i livet. Så är inte fallet för personlighetsdraget öppenhet för nya erfarenheter. En breddfaktor är en framgångsfaktor som har viss inverkan på flera områden i livet. Den gräns som är satt är minst sex områden. Endast sju faktorer uppfyller detta krav. Den inverkan man kan se är en realtivt medioker men långsiktig. Öppenhet har en inverkan på fem områden i livet. Öppenhet som faktor finns ändå med på 13:e plats bland breddfaktorer av alla faktorer som har testats.

De områden där öppenhet har en inverkan är:

  • Utbildning 10%
  • Företagande 5-7%
  • Ledarskap 5-7%
  • Arbete 5%
  • Hälsa och välbefinnande 5%

Vad man kan utläsa av detta är att öppenhet är på snudd en spetsfaktor och på snudd en breddfaktor. I någon mening är det en breddfaktor eftersom personlighetsdraget har en inverkan på flera områden i livet. Utan tvekan kan man säga att öppenhet är en framgångsfaktor.

Om man skulle avgränsa områdena ovan är det sannolikt att öppenhet är en tydligare framgångsfaktor inom konstutbildningar, att öppenhet vore en tydligare framgångsfaktor bland kända konstnärer och författare, samt att öppenhet kan vara en tydligare framgångsfaktor bland vissa entreprenörer som arbetar med innovation. Det är känt att personlighetsdraget öppenhet har betydelse både när det gäller att skapa innovationer och att se värdet i innovationer. Det är ett viktigt drag för samhällets utveckling.

När det gäller ledarskap är öppenhet tillsammans med det extroverta personlighetsdraget och ordningsamhet en riktigt stark och framgångsrik kombination. Vissa framgångsfaktorer gör sig särskilt bra i kombination med vissa andra faktorer.

Man kan också lägga på minnet att intelligens och kreativitet, som verkar ingå i öppenhet, i sig är kraftfaktorer då de har stor inverkan på två områden vardera.

Som sammanfattning kan man konstatera att öppenhet för nya erfarenheter är en framgångsfaktor. Denna faktor har troligtvis större inverkan inom ganska smala områden men har samtidigt en mindre, men betydande, inverkan på flera breda områden i livet.

3 Oct 2020