Vilken ledarskapsmodell är bäst?

Är du intresserad av ledarskap? Vill du veta vilken av alla teorier och modeller som är mest tillförlitlig? I detta inlägg ska du få svar men det är värt att nämna redan från början att det inte finns några enkla svar. Det förklaras av att ledarskap ser så olika ut beroende på i vilken typ av verksamhet de förekommer. Kan man t.ex. vänta sig att det är samma aspekter av ledarskap som är viktiga om man leder en förskola, om man leder ett e-handelsföretag eller om man är ledare inom det militära? Svaret är nej.

Den ledarskapsmodell som i det stora hela fungerar bäst är transformativt ledarskap. Läs mer om på vilket sätt den är populär och har positiva effekter samt vad den innebär.

Presentationer av ledarskapsmodeller blir därför med vissa reservationer. Därtill ska man ha med i beräkningen att de ledarskapsmodeller som har studerats ingående inte nödvändigtvis är de bästa. Det kan mycket väl vara så att mindre kända eller nyare modeller är bättre men det finns inte tillräckligt med forskning för att styrka det.

På vilka grunder är en ledarskapsmodell bra?

Ett relativt enkelt sätt att mäta om en viss typ av ledarskap är bra är att titta på de aspekter där man väntar sig positiva effekter:

 • Medarbetarna trivs på jobbet
 • Medarbetarna presterar på en hög nivå
 • Medarbetarna är tillfreds med ledaren
 • Medarbatarna känner tillit till sin ledare (och det kan även vara ömsesidigt)
 • Ledaren är effektiv och uppnår uppsatta mål (med god marginal)
 • Ledaren har inverkan på individnivå
 • Ledaren har inverkan på gruppnivå
 • Ledaren har inverkan på organisationsnivå
 • Hög grad av medarbetaranda

Ett annat sätt att mäta om en modell är bra är hur ofta den används i forskningssammanhang. Ju fler som använder en teori i publicerade vetenskapliga artiklar desto fler tycker att den är bra.

De bästa ledarskapsmodellerna

Baserat på vilka modeller som används mest i vetenskapliga tidskrifter om ledarskap är följande på topp tre:

 1. Transformativt ledarskap
 2. LMX-modellen
 3. Egenskapsteorier (huduvsakligen femfaktormodellen)

Den kanske främsta vetenskapliga tidskriften om ledarskapsforskning The Leadership Quarterly sammanställer varje decennium vilka ledarskapsteorier som är mest använda. För åren 2010 till 2019 var det transformativt ledarskap, LMX och egenskapsteorier (Gardner et al., 2020). I en tidigare översikt som omfattade de tio största vetenskapliga tidskrifterna om ledarskap under åren 2000-2012 var transformativt ledarskap först före egenskapsteorier och LMX (Dinh et al., 2014). Oavsett vilken känna som används finns det tydligt tre vinnande modeller och transofmrativt ledarskap är nummer ett detta millenium.

När man tittar närmare på effekterna finns det tydliga tendenser.

Transformativt ledarskap har positiva effekter på ledarens effektivitet (uppnår målet), tillfredställelse bland medarbetarna med sitt jobb, tillfredställelse med ledaren bland medarbetarna, medarbetarna känner tillit till sin ledare, individerna och gruppen presterar på en hög nivå.

LMX (som på engelska står för Leader-Member-Exchange) har positiva effekter på medarbetarnas tillfredställelse, på medarbetarnas prestation, tillfredställelse med ledaren bland medarbetarna och medarbetarna känner tillit till sin ledare.

Femfaktormodellen (som är den främsta bland egenskapsteorierna) har positiva effekter på ledarens effektivitet och att medarbetarna är tillfreds med sin ledare.

Transformativt ledarskap överträffar de andra modellerna när det gäller ledarens effektivitet, medarbetarnas tillfredställelse med jobbet, medarbetarnas tillfredställelse med ledaren, medarbetarnas tillit till ledaren och hög prestation på gruppnivå.

LMX överträffar de andra modellerna när det gäller medarbetarnas prestation på individnivå. Den ledarskapsmodell som troligtvis har störst positiv inverkan på organisationsnivå heter autentiskt ledarskap. Den modellen har också störst positiv inverkan på det som kallas medarbetaranda. MEdarbetaranda har att göra med att medarbetarna gör mer för sin arbetsplats än vad som förväntas enligt jobb-beskrivningen. Detta får till följd att medarbetarna trivs och presterar bättre.

Sammantaget är transformativt ledarskap den modell som har störst positiv inverkan på verksamheten och medarbetarna.

 

Transformativt ledarskap

Transformation betyder omvandling och förutsätter någon form av förändring. Transformativt ledarskap kan ses som omvandling på både en makronivå, d.v.s. hela organisationen, och på en mikronivå, d.v.s. ledaren eller enskilda medarbetare. En transformativ ledare kan sägas vara en visionär som vill förändra organisationens kultur (se mer i kapitel 8) och kanske särskilt vad organisationen egentligen ska uppnå. För att göra detta möjligt behöver ledaren inspirera och få upp andras ögon för värdet av sina visioner (vilka egentligen är organisationens visioner).

Transformativt ledarskap kan summers med de fyra I:na:

 • Ett idealiserat inflytande som betyder att ledaren agerar för det som är bäst för organisationen och medarbetarna. Det handlar om vad som är bäst för andra och inte vad som är bäst för ledaren själv.
 • Inspirerande motivation som får medarbetare och kollegor att prestera på en nivå som de själva inte hade kunnat vänta sig.
 • Intellektuell stimulering betyder att ledaren får sina följare att utmana sig själva, utmana föreställningar som förekommer i organisationen och våga tänka själva.
 • Individualiserad omtanke som betyder att ledaren ger följaren specifikt stöd, både känslomässigt och instrumentellt, för att följaren ska kunna utvecklas.

Styrkan med transformativt ledarskap är att det har studerats i flera decennier och det finns gott om forskningsresultat som grund för detta synsätt. Det står klart att transformativt ledarskap leder till hög tillfredställelse bland medarbetare, hög motivation och hög prestation. En annan styrka är att transformativt ledarskap bygger på ledarens höga moral som gör att följare litar på sin ledare. Även det faktum att ledaren ser till kollegornas behov och önskan om utveckling gör att kollegorna litar på sin ledare.

Sammantaget

Sammantaget kan man säga transformativt ledarskap är den mest populära ledarskapsmodellen och den som fungerar bäst i ett flertal typer av organisationer. Samtidigt ska man veta att LMX fungerar bättre i vissa organisationer och femfaktormodellen i andra. Slutligen finns det ledarskapsmodeller som överträffar dessa tre i vissa avseenden och i vissa typer av organisationer. När du tänker vidare kring framgångsrika ledarskapsmodellen får du ha med i beräkningen att få modeller är bra i alla lägen. Man kan bara ha en eller några få modeller som en god utgångspunkt.

 

3 Jul 2021