Värdet av att ha kontroll

Värdet av kontroll blev tydligare för mig när jag för några år sedan läste en artikel av forskarna Andrew Steptoe och Jane Wardle, båda professorer i hälsopsykologi. De hade inledningsvis en hypotes om att fem faktorer tillsammans kunde inverka på nästan allt i livet. Dessa fem faktorer är för Steptoe och Wardle vad breddfaktorer är för mig, alltså faktorer som har en relativt svag inverkan på många områden i livet. Man ska inte misstolka faktorernas svaghet som att de är betydelselösa utan snarare se vilken effekt de har på lång sikt. Du kan läsa mer om denna studie som bygger på data från en femtioårsperiod i mina längre texter, specifikt i texten om fem livsfärdigheter.

Min första tanke när jag läste att kontroll är en av framgångsfaktorerna i studien var att det handlar om att utöva kontroll på andra. Det är helt fel. Det handlar egentligen inte alls om att utöva kontroll utan snarare om att ha koll. Först en liten bakgrund om hur forskare studerar kontroll.

Till att börja med kan man skilja på inre kontroll och yttre kontroll. Inre kontroll innebär att själv ha kontroll över vad som händer i ens eget liv. Yttre kontroll innebär att andra har kontroll över ens liv eller att yttre omständigheter tar ifrån en kontrollen. Den kontroll som eftersträvas här är inre kontroll. Det är huvudsakligen jag själv som påverkar vad som händer i mitt liv. Jag skriver huvudsakligen för det går inte helt att befria sig från sin omgivnings inverkan.

Två snarlika begrepp är självkontroll och social kontroll. Självkontroll innebär att man utövar kontroll på vad man själv tänker, känner och gör. Det kan t.ex. handla om att inte tillåta sig själv att tänka negativa tankar eller hindra sig själv från att utföra handlingar som kan få negativa konsekvenser. Social kontroll handlar om att den grupp man ingår i reglerar vad man ska tänka, känna, göra och även hur man ser ut. Om man vill ingå i gruppen får man inte göra vad som helst eller se ut hur som helst. Detta medför likformighet som har både negativa och positiva effekter. En av de mest postiva effekterna är att man vet var man har varandra som i sin tur bygger upp en stark tillit. De mest negativa konsekvenserna är att man inte får utrymme för fritänkande och nytänkande. Alltså en aning för konservativt och lite utveckling.

När man tittar på framgångssfaktorer har samtliga av ovan varianter studerats. Den variant som Steptoe och Wardle fokuserade på är en slags inre kontroll, nämligen att ha så pass mycket kontroll över sin närmaste omgivning att man kan uträtta det man vill uträtta. I grunden innebär det att ha koll på situationen. Man utövar alltså inte kontroll över någon utan det handlar om att ha en känsla av att det är man själv som håller i rodret och har så god koll på läget att man kan styra dit man ska och undvika det som ställer till problem/skapar hinder. Den främsta faktorn av ovan varianter är alltså enligt tidigare forskning inre kontroll. Om jag ska lyckas beror det på om jag har koll på mig själv och min situation.

Inom vissa läror pratar man om att släppa kontrollen, att inte gå för långt och bli ett kontroll-freak. Det handlar i detta sammanhang inte om att man ska kontrollera allt utan snarare om känslan av att man själv har kontrollen och inte låter omständigheter styra. Detta är främst en mental inställning. Vissa tillåter sig att tro att man främst påverkas av omständigheter och skyller därför gärna på omständigheterna när det går fel. Den som själv har kontroll över sin situation skyller inte på omständigheterna utan försöker, när det går fel, att komma på hur man kan undvika detta fel i framtiden. Kanske kan man organisera om sin tillvaro så att vissa saker går lättare. Kanske kan man skaffa sig några nya vanor som gör att man t.ex. hinner med bussen utan att behöva springa varje gång. Det hänger på mig själv om det ska gå bra eller dåligt för mig. Riktigt var gränsen går mellan att ta saker i egna händer och att kontrollera minsta detalj är svårt att peka ut. Innan man har nått den gränsen har kontroll ett positivt inflytande i hur väl man lyckas i livet. De som vill ha mindre kontroll i livet har andra ambitioner.

Min forskningsöversikt har lett fram till riktigt intressanta resultat. Det visar sig att kontroll är den viktigaste breddfaktorn av alla, kontroll är en av de främsta kraftfaktorerna och det är följaktligen en spetsfaktor inom flera områden.

Det finns tre kända faktorer som har en långsiktig påverkan på åtta av livets områden (utbildning, arbete, team, företagande, ledarskap, relationer, hälsa och välbefinnande, och rikedom). Kontroll är inte bara en av dessa tre utan den främsta av dessa tre. Enkelt uttryckt kan man säga att inre kontroll gör att man lyckas lite bättre med allt man företar sig jämfört med dem som inte utgår ifrån inre kontroll. Dessa små skillnader gör på sikt att man mår bättre, har bättre relationer, har det bättre ställt ekonomiskt och trivs med sitt arbete osv.

Inre kontroll är också en kraftfaktor då den har en stark inverkan på tre områden i livet: arbete, företagande och ledarskap. Kriterierna för kraftfaktorer är att de har stark inverkan på minst två områden men det är de som har en inverkan på tre områden eller fler som får särskild uppmärksamhet. Inre kontroll har alltså en inverkan på tre områden och hamnar därför i en unik grupp av sex faktorer som kvalificerar sig som kraftfaktorer. Det är bara fyra faktorer av alla som jag har studerat som platsar bland både breddfaktorerna och kraftfaktorerna. Dessa är tillit, self-efficacy, mål och kontroll. Inre kontroll får därför ses som en unik faktor och i synnerhet en framgångsfaktor.

Inre kontroll har också en relativt stor inverkan på relationer. De individer som inser att en relation blir bra för att man gör den bra lyckas bättre. Man får arbeta med sina relationer. Det är inte omständigheter som gör relationer varken bra eller dåliga. Om man skyller på omständigheter när det börjar på snett i en relation har man verkligen ingen möjlighet att förbättra relationen. Den som ser sin egen roll och möjlighet att inverka på relationens kvalitet har stora chanser att få en bra relation eller många bra relationer. Kontroll här handlar också om att ha koll på sin partner i bästa mening. Man märker av när den andra har vissa behov som man kan tillmötesgå. Man märker när den andra mår dåligt så man kan stödja och trösta. Man märker vad som gör den andra irriterad och försöker styra upp detta. Man har koll på vad som gör den andra glad så man kan göra sin partner/vän på bättre humör. Det finns mycket man kan göra och undvika om man har koll på läget.

Inre kontroll är en spetsfaktor i arbetslivet. Det gäller främst karriärsmöjligheter. Det är alltså inte tillfälligheter som gör att vissa avancerar på arbetsplatsen. Att ha koll på sin arbetsplats och vilka möjligheter man har gör att man blir mer värdefull för organisationen. Kontroll har också en viss inverkan på hur man trivs på jobbet, vilken lön man får och hur väl man presterar.

När det gäller företagande anses kontroll vara en av de centrala faktorerna för att lyckas men det visar sig att kontroll främst har en inverkan på själva uppstarten av företaget. Man har koll på marknaden, på vad man själv kan erbjuda marknaden och vad som krävs för att ta plats på marknaden. Man låter inte fel faktorer få utrymme utan bara de som är relevanta för att man ska lyckas med uppstarten. Vilken koll man har syns redan i den ansökan man skickar in till Bolagsverket och till banken (om man startar aktiebolag). Kontroll har även fortsättningsvis en betydelse men den avtar lite med tiden.

Det finns inte många studier som kopplar kontroll med ledarskap och de studier som finns har
relativt få deltagare. Totalt utgör de dock ett ansenligt underlag. Tendenserna är ändå att kontroll har en stark relation till effektivt ledarskap. Särskilt när det gäller att ta ansvar för hela
organisationen samt för innovationer. Intressant nog vågar ledare som har god kontroll också ta
större risker. Kontroll är baserat på de studier som finns en stark framgångsfaktor men det behövs mer forskning för att vara säker.

Sammantaget kan man konstatera att (inre) kontroll inte bara är en framgångsfaktor utan en av de absolut främsta. Det rör sig om en unik faktor som har inverkan på det mesta vi gör. Kanske inte på kort men på lång sikt. Inom arbetslivet, företagande och ledarskap (kanske också inom relationer) har kontroll även en stark inverkan på kort sikt. Du som vill lyckas får sluta skylla på omständigheter och se att framgång hänger på dig och hur god koll du har på situationen. Ju bättre koll desto bättre kan du kryssa dig fram genom livet.

30 Dec 2018