Hur hänger femfaktormodellen ihop med motivation och andra drivkrafter?

Femfaktormodellen är en modell över hur fem faktorer tillsammans utgör kärnan av en iindivids personlighet. Dessa fem faktorer korrelerar med andra faktorer som i sin tur påverkar hur vi tänker, drömmer, känner och beter oss.

I detta inlägg ska jag beskriva hur femfaktormodellen hänger samman med motivation och andra drivkrafter. När det gäller andra drivkrafter kan det röra sig om fysiologiska drivkrafter som håller oss vid liv, emotionella drivkrafter som har både med överlevnad och välbefinnande att göra samt andra faktorer som gör att vi t.ex. söker stimulans.

För att spara på utrymmet får den intresserade läsa mer om femfaktormodellen i en längre text som finns på denna sajt. Detsamma gäller en längre text om motivation som finns som ett tidigare inlägg på denna blogg.

De fem faktorerna eller dimensionerna som ingår i femfaktormodellen är:

  • Neurotisk (kallas även emotionellt instabil med motpolen emotionellt stabil)
  • Extrovert (med motpolen introvert)
  • Öppen (för nya erfarenheter med motpolen traditionell)
  • Tillmötesgående (kan även kallas andracentrerad med motpolen självcentrerad)
  • Ordningsam (med motpolen spontan)

Dessa fem dimensioner ska nu relateras till några kända drivkrafter.

Neurotisk

Att ha ett neurotiskt personlighetsdrag innebär ofta att man känner oro, att man har ett svängigt humör och temperament och att man känner sig känslig/sårbar.

De främsta drivkrafterna är rädsla och vrede. Man drivs av rädsla och försöker undvika sådant som kan leda till ökad oro eller till direkt livshotande situationer. Vreden är en del av försvaret och temperamentet. Det är ett sätt att aktivera sig själv.

Mest motiverande är det som kallas undvikande motivation. När man är neurotiskt lagd kan man starkt motivera sig att undvika sådant som skapar mer oro eller obehag. Man vill gärna att andra ska bekräfta den oro man känner.

En drivkraft är att hitta brister i omgivningen och system som man har i sin närhet under vardagen. Detta gör den neurotiska till en god felsökare. Dra nytta av påpekanden och ta gärna emot förslag på förbättringar.

Det finns en liten koppling till det som kallas yttre motivation, d.v.s. motivation i form av någon yttre belöning som något gott, pengar, höga betyg eller beröm.

Emotionellt stabila har inga uppenbara drivkrafter men de har en fördel i att kunna behålla lugnet även när det är kaotiskt runt omkring. Detta lugn gör att de kan agera rationellt i de flesta situationerna.

Extrovert

Den som är extrovert är varm, socialt öppen, pratglad, ingår gärna i grupp, håller sig fysiskt aktiv och gillar fester. Den som är introvert är något distanserad, tystlåten, håller sig gärna för sig själv, är ganska stilla och undviker fester.

Extroverta drivs av lek och glädje. Det är ett sätt att umgås men också ett sätt att få energi och inspiration. Extroverta behöver social stimulans för att få ny energi. När de är ensamma för länge mår de mindre bra. De behöver också fysisk stimulans genom att aktivera kroppen.

Extroverta drivs av social motivation. Det innebär att man motiveras av att få ingå i en viss social gruppering eller få vara någons vän. För att lyckas med detta är de villiga att göra vissa saker eller lära sig vissa saker för att passa in.

Introverta är analytiskt lagda och vill gärna sitta i sin stillhet och fundera på olika problem. En drivkraft är därför att i stillhet få lösa problem. Stillheten ger energi så att de orkar vara sociala under korta perioder.

Öppen för nya erfarenheter

Den som är öppen för nya erfarenheter är kreativ, kan tänka abstrakt, vill vara originell, är nyfiken och liberal. Motpolen är handgriplig, tänker konkret, vill vara vanlig, traditionell och konservativ.

Nyfikenhet är den känsla som främst driver öppna personer. De vill ha mer och ny information. Om de inte får del av nyheter med jämna mellanrum blir de rastlösa. Därför söker de intellektuell och kulturell stimulans.

Den främsta motivationen är inre motivation. Den bygger på ett genuin intresse för något som de vill veta mer om. Detta fördjupande, eller breddande, är självbelönande. De mår bra av att lära sig mer oavsett vad de nyvunna kunskaperna ska användas till.

Öppna personer har en känsla för etik, även estetik, som gör att de kan motiveras av vissa värden som rättvisa. Den estetiska läggningen hänger ihop med att de behöver få vara kreativa.

Traditionella drivs av att allt ska vara som vanligt. Så få förändringar som möjligt får dem att må som bäst.

Tillmötesgående

Att vara tillmötesgående innebär att man tänker mycket på hur andra har det. Man vill underlätta och ta hand om andra. Motpolen är självcentrerad vilket innebär att de som har detta personlighetsdrag tänker på sina egna intressen och behov i första hand.

Tillmötesgående drivs av att ge kärlek och omtanke till andra. De värnar ofte mer om gruppens välbefinnande vilket gör dem till perfekta deltagare av ett team. Man kan säga att de drivs av att skapa smörjmedel så att det sociala samspelet slipper friktion. Detta ska inte misstolkas som att de är rädda för konfrontation. De försöker bara vara smidiga.

Med en utvecklad empati kan de också drivas av etisk motivation som handlar om att motveras av det som är rätt och gott. De vill gärna göra det som är gott och därför eftersträvar de osjälviskt att uppnå det goda för flertalet. Det kan därför vara väntat att de även ger bort saker och pengar till välgörenhet.

Självcenterade drivs av egna behov och intressen. Trots detta kan man inte säga, i alla fall inte med stöd från forskning, att de drivs av inre motivation. Det är troligt att de drivs av dominans och de är inte rädda för att gå sin egen väg.

Ordningsam

Individer med ett ordningsamt personlighetsdrag är plikttrogna, välorganiserade, målmedvetna, hårt arbetande, uthålliga och punktliga. De som snarare är spontana tar saker som de kommer utan något mål eller någon plan.

Ordningsamma drivs i första hand av prestationsmotivation som innebär att de för sin egen skull gärna vill prestera iögonfallande väl. Det är inte oviktigt att andra ser att de presterar på en mycket hög nivå. De kan också drivas av både yttre och inre motivation men dessa former av motivation är sekundära.

Deras pliktkänsla och ordningsamhet gör att de vill att saker ska gå rätt till. Därför kan de även drivas av viss etisk motivation. De vill göra det rätta.

Spontana drivs av det som erbjuds i stunden. Man kan kalla det motivering genom omedelbar belöning. Eftersom de är mer orienterade kring nuet än kring framtiden vill de även uppleva det goda i stunden. En liten belöning direkt är bättre än en stor belöning senare.

Sammantaget

Det är känt att ett flertal känslor och olika sorters motivation har betydelse för att man ska lyckas. Glädje och social motivation har betydelse men är inte de mest kraftfulla faktorerna för att lyckas. Nyfikenhet är inte en kraftfull känsla men de gånger nyfikenheten leder till något bra och nyttigt kan den medföra stor framgång. Inre motivation och prestationsmotivation är oftast förknippade med framgång. Det är personer som drivs av dessa faktorer som når högre framgång.

Man kan då anta att de olika personlighetsdragen, särskilt öppenhet och ordningsamhet, är förknippat med framgång i högre utsträckning än andra personlighetsdrag. Det kan ligga något i det men det viktigaste att ta med sig är att varje personlighetsdrag har kopplingar till viss typ av framgång.

Neurotiska kan ha framgång genom att de undviker faror. Dessvärre är detta drag förknippat med hälsoproblem. Emotionellt stabila kan nå framgång genom att de är så lugna i alla lägen. De har därtill god hälsa som kan ses som en framgång.

Extroverta uppnår social framgång. De är omtyckta av många och är bra på att (över)tala. Introverta kan nå framgång genom att de förkovrar sig, d.v.s. är pålästa, och är analytiska.

Öppna är framgångsrika genom att de är kreativa och bra på att lösa problem. De skapar nytt som även andra får del av. Traditionella är framgångsrika genom att de håller sig till stådant som vanligtvis fungarar bra (de tar sällan risker så de slipper begå några större misstag).

Tillmötesgående är framgångsrika genom att de får grupper att fungera smidigt och blir omtyckta som en person som bryr sig och hjälper till. Självcentrerade kan lyckas genom att de inte behöver vara så noga med om de ska trampa någon på tårna. Därmed kan de lyckas genom att driva igenom det de vill åstadkomma utan att lyssna alltför mycket på andra. Framgång uppnås ibland genom att våga gå sin egen väg.

Ordningsamma lyckas främst genom att de är målmedvetna, hårt arbetande och uthålliga. Detta är en mycket framgångsrik kombination för att uträtta något som är svårt och stort för samhället. Spontana lyckas för att de råkar vara på rätt plats vid rätt ögonblick. För det mesta ger det dock inte så mycket.

Eftersom varje individ har en kombination av dessa drag som utgör kärnan av personligheten kan även kombinationer av två eller tre personlighetsdrag färga hur man lyckas och vad man lyckas med. En kombination av självcentrerad och öppen kan få en person att gå sig egen väg och ta stora risker mot andras vilja men när de lyckas lyckas de stort. Personer som är ordningsamma och extroverta kan bli framgångsrika (politiska) ledare. Tillmötesgående och emotionellt stabila personer kan klara svåra kriser med både den fysiska och psykiska hälsan i behåll.

Hitta det av dina personlighetsdrag som får dig att lyckas. Det finns något för varje individ.

20 Oct 2019