Framgångsfaktorer för företagande

Som entreprenör bedöms man efter följande steg: starta bolag, finansiering, prestera, utvecklas och vinst. Att vilja och kunna starta ett mindre bolag är naturligtvis fundamentalt för att man ska kunna bli entreprenör och företagare. Många tar aldrig det steget så det är intressant att veta vad som ligger bakom att man tar sig över den första tröskeln. Vissa har pengar när de startar, andra tar lån och därtill kan man söka medel från olika finansiärer. Att få tag på pengar är i sig ett framsteg som förknippas med vissa egenskaper. När företaget väl är igång mäts framgång i hur företaget presterar, hur företaget utvecklas och vilken årlig vinst företaget har.

Företagsforskaren Ravindra Jain menar att följande komponenter bör finnas på plats för att man ska kunna starta och driva ett företag:

 • Motivation
 • Kreativitet
 • Riskbenägenhet
 • Kontroll
 • Self-efficacy
 • Social intelligens
 • Extrovert personlighetsdrag
 • En blandning av färdigheter
 • En särskild social bakgrund (t.ex. entreprenörer i släkten)

Det är högst troligt att flera av dessa har betydelse för att starta och driva ett företag. Min fråga är vilka faktorer som den samlade forskningen sätter främst.

Jag gick igenom alla faktorer som jag brukar testa plus några till som är områdesspecifika. Dessa är de främsta faktorer som leder till framgång inom företagande:

 1. Tillit 25 %
 2. Mål 15 %
 3. Prestationsmotivation 15 %
 4. Kontroll 15 %
 5. Riskbenägenhet 15 %
 6. Socialt kapital (särskilt nätverkande) 15 %
 7. Self-efficacy 15 %
 8. Kreativitet 10 %
 9. Proaktiv 10 %
 10. Öppenhet 5-7 %
 11. Pålitlighet/ordningsamhet 5 %
 12. Passion 5 %
 13. Extrovert 5 %
 14. Emotionellt stabil 5 %

Procentsatsen indikerar hur viktiga faktorerna är för att lyckas med jst företagande. Med min terminologi är alla faktorer som har minst 15 % inverkan spetsfaktorer och särskilt starka. Det gäller de sju översta. Det är tydligt att Jain har missat några av de mest centrala och kraftfulla faktorerna. Sedan kan man också se att motivation i allmänhet inte är lika starkt som prestationsmotivation som är en särskild sorts motivation. Personer som verkligen vill lyckas vill göra det på ett iögonfallande sätt. De nöjer sig inte med att få verksamheten att gå runt. De vill att andra ska se vilken förträfflig verksamhet de driver. Motivation att prestera väl är den främsta drivkraften.

Tillit, som jag har skrivit om i ett tidigare inlägg, visar sig vara den viktigaste faktorn. Det handlar om att skapa ett förtroende till sin omgivning och bland sina medarbetare. Om man i grunden inte litar på människor, på samhället och de institutioner som man som företagare är beroende av blir det svårt att driva företag. Tillit är med andra ord nödvändigt och om den är låg till en början måste den byggas upp till en ömsesidig tillit mellan företagaren och samverkanspartners.

Att ha tydliga mål för sin verksamhet på kort och lång sikt är nödvändigt. Därefter ska man regelbundet stämma av hur man ligger till i förhållande till sina mål. Ibland får man revidera sina mål. Det viktigaste är att inte ge upp på sina mål.

I mitt föregående inlägg skrev jag om kontroll. Det är viktigt för företagare. Man behöver snarare än att kontrollera andra ha koll på sitt företag, sin omgivning, veta vara man har alla och baserat på det fatta kloka beslut.

För att våga starta företag och våga utveckla sitt företag behöver man en viss nivå av riskbenägenhet. Den som inte vågar ta risker är inte modig nog för att driva ett företag som verkligen lyckas. Något som ingår i risktagande är att investera pengar som man inte alltid har. För att växa behöver man investera. För det mesta vet man inte om man kommer att lyckas vilket innebär att man kan bli skyldig stora summor pengar. Om man är rädd för detta får man istället välja att ligga lågt.

Socialt kapital, som till viss del påminner om social intelligens, bygger huvudsakligen på att ha tillit, bygga upp ömsesidighet och på att nätverka. Den viktigaste delen för att lyckas som företagare är, vid sidan av tillit, att nätverka. Det ökar chanserna att få hjälp av andra både när det går bra och när det går dåligt.

Slutligen har vi self-efficacy som är en av de sju starka faktorerna. Self-efficacy innebär att kunna bedöma vad som ska uppnås, om det är lätt eller svårt, och sedan avgöra om man har vad som krävs för att klara det man vill uppnå. Om det är svårt och tar lång tid har de som har hög self-efficacy, d.v.s. en hög tilltro till sin egen förmåga, större chans att lyckas.

Kreativitet, som Jain föreslår, ligger strax under de starkaste faktorerna. Den är med andra ord av betydelse men inte en av de starkaste och viktigaste. Samtidigt är det fullt begripligt att någon som startar företag och vill förverkliga sina idéer har en viss grad av kreativitet. Både nya idéer och hur man ska förverkliga dem bygger på kreativitet. Det intressanta i sammanhanget är att kreativitet i sig inte är en faktor som är drivande bland företagare. Den behövs i ett initialt skede och i ett utvecklingsläge men den som behöver förverkliga idéer gör det med hjälp av andra egenskaper som tillit, nätverkande, prestationsmotivation och riskbenägenhet.

Jain föreslår att det är en fördel att vara extrovert men av de personlighetsdrag som den samlade forskningen har studerat hamnar att vara proaktiv och att vara öppen för nya erfarenheter högst. Det extroverta draget ingår som en mindre ingrediens men inte avgörande på något sätt.

Du som vill starta företag och lyckas bör redan nu ha flera egenskaper eller tillgång till flera av de faktorer som ligger på topp sju men även de andra som listas ovan. Det är inte för sent att utveckla nya drag och egenskaper om man skulle sakna några. Fundera på detta och lycka till med ditt företag.

12 Jan 2019