För- och nackdelar med att vara extrovert

För några år sedan kom det ut flera böcker om och väcktes mycket debatt kring varför det är så normerande att vara extrovert. Är det inte minst lika bra att vara introvert? Med normerande här menas att det är mer normalt att vara extrovert och därför blir man oftare ifrågasatt om man är introvert bara för att man inte beter sig som extroverta gör. Det är med andra ord lite för avvikande att vara introvert. Även om det är sant att vi betraktar det extroverta draget som normalfallet som allt jämförs med kan man ifrågasätta vad det är som är så bra med att vara extrovert. Jag tänker titta på några för- och nackdelar.

Det har funnits tankar kring ett extrovert drag i flera tusen år. Skälet är rimligtvis att det finns ett urskiljbart drag hos människor oberoende av era, kultur, ålder och kön. Det var psykologen Jung som för drygt hundra år sedan menade att man kan vara extrovert eller introvert, d.v.s. använde termerna för det. Idag säger vi att man kan vara mer eller mindre av dessa två drag och att man dessutom kan vara både och, d.v.s. ambivert. Det betyder att vissa människor är väldigt extroverta, vissa är lite extroverta, vissa är väldigt introverta, vissa är lite introverta och vissa ligger mitt emellan och visar upp drag av att både vara extrovert och introvert. Denna dimension från den ena extremen till den andra ingår som en av fem dimensioner i femfaktormodellen.

Vad är det då som utmärker det extroverta draget? En extrovert person är tillgiven, pratsam, söker sällskap, fysiskt aktiv, levnadsglad och passionerad. En introvert person är reserverad, söker ensamhet, tystlåten, fysiskt passiv, sansad, oengagerad. Man säger att de som är extroverta får energi av att umgås med andra medan introverta får energi av att vara ensamma en tid. På motsvarande sätt kan man säga att extroverta mår mindre bra av för lång tid av ensamhet medan introverta mår dåligt av för lång tid i grupper.

När man nu ska titta på vad som är positivt respektive negativt med att vara extrovert kan man titta på de åtta områden i livet som jag har studerat i förhållande till framgångsfaktorer.

Har extroverta bättre betyg än introverta? Svaret är i regel nej. Det kan mycket väl vara tvärt om. I skolan är extroverta ofta bättre på att prata medan introverta är bättre på att läsa och skriva. De har alltså utvecklade språkfärdigheter men då olika sidor av språket. Eftersom extroverta gärna pratar blir de också oftare tillsagda i skolan. Introverta lyssnar och analyserar. En stereotyp är att extroverta går till skolan för att umgås medan introverta går till skolan för att lära sig. Det kan ligga lite bakom denna föreställning. Extroverta har sannolikt lättare för samarbete men det blir säkert också mycket prat och lite handling.

I arbetslivet är det en viss fördel att vara extrovert. De med extrovert drag har något högre lön än introverta plus att de har bättre karriärmöjligheter. Även på jobbet är det känt att introverta är analytiska och att man behöver sådana egenskaper i de flesta verksamheterna. Extroverta behövs för att skapa en trevlig arbetsmiljö. Det är också känt att umgänge ofta hindrar oss från att jobba effektivt. De som söker sig till umgänge, d.v.s. de extroverta, får något mindre gjort på jobbet medan de introverta är mer effektiva.

Man kan tro att det är en fördel att vara extrovert för att lyckas som team. Det finns inga studier som bekräftar detta. Team med fler extroverta än introverta lyckas alltså inte bättre. En sammansättning av extroverta och introverta är sannolikt bra för gruppens dynamik och prestationsförmåga. Även om team är sociala till sin natur är inte de extroverta egenskaperna avgörande. Det viktiga är att kunna fokusera på uppgiften vilket introverta är minst lika bra på.

Det finns en koppling mellan företagande och det extroverta draget. Detta gäller för redan existerande företag som fungerar väl. Då kan en extrovert person bidra till företagets fortsatta framgång. Kopplingen har inte med uppstart av företag och att rädda ett företag som fungerar dåligt. I sådana fall är det en fördel att ha andra personlighetsdrag.

Det område, av de åtta som tas upp här, där det är en stor fördel att vara extrovert är ledarskap. Det finns omfattande forskning som understryker att det värdefullaste personlighetsdraget inom ramen för femfaktormodellen är det extroverta draget. Exakt vad det är som gör att extroverta passar i rollen som ledare är inte helt klart men det är troligt att det hänger ihop med det faktum att extroverta personer är vana vid att vara i mitten av ett socialt sammanhang. De har gjort det ofta och känner sig bekväma i den positionen. Det bör nämnas att det finns gott om bra introverta ledare men de är ändå i minoritet.

Att vara en extrovert ledare är inte alltid en fördel. Det har visat sig att proaktiva personer, som till skillnad från reaktiva personer agerar innan saker behöver förbättras, inte fungerar optimalt med en extrovert ledare. Proaktiva pesoner ser potentiella problem innan de har orsakat skada för en organisation och har ofta en lösning på detta problem. De ser också möjligheter innan andra ser dem. Det behövs tydligen en viss inställning till dessa individers personlighet och kompetens som inte ligger i linje med extroverta ledare som därför inte tar vara på fördelarna med proaktiva medarbetare. Här är därför sannolikt introverta eller ambiverta ledare en bättre kombination.

Med sin varma och sociala läggning är det väntat att extroverta har goda relationer. De har energi att underhålla många relationer och har därför också välmående relationer. Introverta personer kan ha någon enstaka bra relation men också en del svaga relationer. Generellt kan man därför säga att det extroverta draget är associerat med goda relationer.

Med tanke på att extroverta personer är fysiskt aktiva och levnadsglada, två aspekter som är associerade med hälsa och välbefinnande, kan man vänta sig att extroverta personer också mår bättre. Ett flertal studier har funnit att det extroverta draget har en koppling till hälsa och välbefinnande. Det betyder att introverta personer tenderar att må lite sämre. Det introverta draget är dock inte så starkt kopplat till ohälsa som det neurotiska draget är (se femfaktormodellen).

Det sista området av de åtta är rikedom. Finns det någon koppling mellan det extroverta draget och rikedom? Svaret är både ja och nej. I några större studier har man funnit att extroverta till en högre grad har en önskan om att bli rika. När man väl tittar på om extroverta är rikare än introverta finns det inget samband.

Sammanfattningsvis kan man se att det inte är någon fördel att vara extrovert i utbildningssammanhang. Det hänger delvis på förmågan att fokusera och analysera istället för att umgås och diskutera. De extroverta föredrar det senare. De extroverta har en liten fördel i arbetslivet och har vissa fördelar i ledarskapsrollen. Även när det gäller relationer respektive hälsa och välbefinnande ser det bättre ut för de extroverta. Det går inte bättre för extroverta som företagare (om det inte innebär att leda i medgång) eller för att ackumulera rikedom (även om de önskar det i högre utsträckning). Kanske beror det senare åter på förmågan att fokusera och analysera som introverta har något lättare för.

Slutligen vill jag understryka att det pratas mycket om extrovert och introvert men det finns andra personlighetsdrag som visar sig vara mer värdefulla för att man ska lyckas i livet. Därtill finns det en rad andra faktorer som har större inverkan än personlighetsdag. Att det ofta känns bra att vara extrovert ska inte sammanblandas med vad som ligger bakom framgångar i livet. Ha detta i åtanke.

8 Dec 2018