Att vara tillmötesgående - ett personlighetsdrag

Femfaktormodellen består av fem personlighetsdimensioner och en av dem utgörs av ytterligheterna tillmötesgående och självcentrerad. Man skulle också kunna kalla motpolen till självcentrerad för andracentrerad. Det är en ganska bra beskrivning på ett personlighetsdrag som i grunden är medgörlig och bryr sig om hur andra har det. Ibland är den andra viktigare än individen själv.

Det sägs att tillmötesgående personer är omtäcksamma vänner.

En individs personlighet är en sammansättning av flera personlighetsdrag. Vissa drag är mer framträdande än andra. Vissa drag träder fram i särskilda situationer men är annars ganska osynliga. Det är vid de särskilda situationerna som man kan avgöra om det tillmötesgående draget är en framgångsfaktor.

I generella termer kan man beskriva det tillmöstesgående draget som deltagande, ömsint, tillitsfull, generös/givmild, medgörlig, överseende och tålig. I många beskrivningar kommer empatisk och samarbetsvillig upp. En tillmöstesgående person har ofta grundinställningen att man kan lita på andra tills motsatsen bevisas. Självcetrerade personer har en tendens att inte lita på andra, som en grundinställning, tills motsatsen bevisas. De litar på sig själva. De självcentrerade har också en tendens att vara kritiskt lagda medan de tillmötesgående har en tendens att vara överseende.

Personer med ett start tillmötesgående drag bjuder gärna andra på middag, de är utmärkta värdar och de är generösa. Det senare kan innebära att de hjälper andra genom att ge stöd eller genom att faktiskt ge bort saker eller pengar. Vid en krissituation kan man räkna med att en tillmöstegående person står kvar.

När jag har tittat på den forskning som finns kring det tillmötesgående draget och framgång har några områden blivit mer påtagliga än andra. Jag har sedan tidigare valt ut åtta områden i livet där vi kan ha framgång: utbildning, arbete, team, företagande, ledarskap, relationer, hälsa och välbefinnande, samt rikedom. Jag går igenom alla lite kort.

När det gäller utbildning finns det inga metaanalyser (stora översiktsstudier) där det framgår att det tillmötesgående draget är en framgångsfaktor. Däremot finns det en svensk studie där det är tydligt att personer med ett tillmötesgående drag har högre betyg än de med självcentrerat drag. Detta har synts även i andra studier. Man kanske kan anta att det gäller i vissa kulturer där det tillmötesgående draget premieras (lärarens favorit eller hjälpreda).

I arbetslivet är det säkert bra att vara tillmötesgående. Det är ett drag som andra kan tycka om och uppskatta. Däremot leder det inte till framgång i termer av högre lön eller karriärmöjligheter. I Sverige har vi en tilltagande kultur vid lönesättning att man ska värdera medarbetarskap/medarbetaranda och det som bidrar till ett bra socialt klimat. De tillmötesgående är sannolikt viktiga på detta område. Det ska ge ett tillskott i lönen enligt de kriteriar som många tillämpar men det är inte ett särskilt mätbart mål att sträva mot så det är svårt att värdera när lönen väl ska förhandlas.

När en projektledare sätter samman ett team är det väntat att personer med ett utmärkande tillmötesgående drag finns med. Om det finns någon faktor som har hög korrelation med team som lyckas och presterar väl är det det tillmötesgående draget. Det är inom det här området som de tillmötesgående excellerar. De gör det främst genom att de är så smidiga att komma överens, känner tillit till sina kollegor, är duktiga på att undvika konflikter och duktiga på att samarbeta. Problem kan dock uppstå när någon starkt självcentrerad ingår i teamet och dominerar processen. Då har de tillmötesgående en tendens att vara för medgörliga vilket snarare leder till en 'one man show' än ett framgångsrikt team. Det tillmötesgående draget är en framgångsfaktor för team och det är dessutom en stark spetsfaktor.

Tillmötesgående personer arbetar bra i grupp.

Det finns inga kända fördelar att vara tillmötesgående inom företagande men däremot att ha tillit till andra vilket de tillmötesgående är bra på. Inom ledarskap är det lika vanligt att chefer är tillmötesgående som att de är självcenterade. Båda sidorna kan leda till viss framgång, fast på något olika grunder. Chefer som är tillmötesgående drivs ofta av andra personlighetsdrag. Deras medarbetare kan dock uppskatta mycket att deras chef har en tillmötesgående sida vid förtroliga samtal och när medarbetarna upplever svårigheter.

Det tillmötesgående draget är en framgångsfaktor när det handlar om att skapa goda relationer. Den är för stark för att den ska kunna avfärdas men ändå rätt svag. Som partner/vän är den tillmötesgående omtäcksam och hjälper gärna sin partner eller vän. Den har en förmåga att sätta sig in i hur den andra känner och mår. Däremot verkar det inte finnas någon koppling mellan det tillmötesgående draget och till god hälsa och gott välbefinnande. Ett skäl skulle kunna vara att många med ett tillmötesgående drag arbetar inom vården och att de där sliter ut sig själva i sin ambition att hjälpa andra.

Slutligen har vi en koppling mellan det tillmöstesgående draget och rikedom. Korrelationen är negativ vilket betyder att ju rikare någon är desto mindre tillmötesgående är personen. Ett annat sätt att uttrycka det är att rika personer har en högre tendens att vara självcentrerade. Korrelationen är tillräckligt stark för att man ska se det självcentrerade draget som en framgångsfaktor för rikedom men är ändå relativt svag. Denna korrelation väcker säkert frågan om det är det självcenterade draget som gör att vissa blir rika eller är det rikedom som gör vissa personer självcentrerade? Jag kan inte svara på detta utan bara konstatera att rikedom ofta förekommer tillsammans med ett självcentrerat personlighetsdrag. Det finns däremot studier som indikerar att personer som föds in i rika familjer har en tendens att utveckla ett narcisistiskt personlighetsdrag. En narcissistisk person är ju starkt självcentrerad och sägs ha låg grad av empati.

Sammantaget är det tillmötesgående draget en stark framgångsfaktor för teams framgång (det kan ensamt förklara 20 procent av teamets framång), det är en framgångsfaktor för goda relationer och en negativ framgångsfaktor för rikedom (det självcentrerade draget är en framgångsfaktor för rikedom).

11 May 2019